Wat

BUITENKANS verzorgt onderwijs in een groep die bewust klein wordt gehouden. De leerlingen worden begeleid door ervaren leerkrachten, een pedagogisch medewerker met ondersteuning van een orthopedagoog.
Middels een proces van voortdurende observatie, doelgericht werken, gedragsinterventies en evaluatie, ontwikkelt het kind steeds meer onderwijsvaardigheden. De doelen worden steeds geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Dit bespreken we in MDO's met ouders/verzorgers waarbij alle betrokkenen aan tafel zitten.
Veiligheid, nabijheid en specifieke aandacht zijn eerste uitgangspunten.

We starten met een kennismakingsgesprek waarin we met ouders en de verwijzende basisschool onderzoeken of BUITENKANS een goede plaats is voor de leerling. Wanneer een leerling is aangemeld gaan we in het intakegesprek verder in op de hulpvraag van de school en de leerling en stellen we leerdoelen voor korte- en langere termijn vast. Deze doelen staan centraal in het pedagogisch en didactisch onderwijsaanbod.

Gedrag is altijd voorliggend bij de leerlingen die naar BUITENKANS komen. We werken aan verbetering van de executieve vaardigheden, een positieve mindset en leren gedragsalternatieven aan. We gebruiken 'De Leerkuil' als een van de instrumenten om kinderen te motiveren om tot leren te komen.
Didactisch gaat het kind zoveel mogelijk verder met de eigen leerlijnen, waarbij de verwijzende school het onderwijsmateriaal verzorgt.

Tijdens de periode op BUITENKANS gaan we op zoek naar een passende vervolgplek voor onderwijs. Dit is in eerste instantie de verwijzende school. Alleen wanneer gemeenschappelijk wordt vastgesteld dat terugplaatsing niet passend is, zal een alternatieve onderwijsplaats voor de leerling worden gezocht. Hierin heeft de SOT-ter van het SWV een belangrijke taak.
Gedurende het hele traject dat de leerling bij BUITENKANS leert, houden we nauw contact met de ouders/verzorgers. Zij hebben een constructieve en actieve rol in de ondersteuning van hun kind. Ook de basisschool waar de leerling vandaan komt, blijft actief betrokken. Tijdens het traject BUITENKANS behoudt de school van herkomst de zorgplicht.

Contra-indicaties voor plaatsing
  • Leerlingen met alleen didactische achterstanden.
  • Intelligentie < 55.
  • Plaatsing in BUITENKANS als wachtlijstvoorziening:
    • voor plaatsing in het speciaal (basis) onderwijs.
    • voor afname persoonlijkheids- en/of intelligentieonderzoek of een TLV-aanvraag.
Finaciering
BUITENKANS wordt gefinancierd door Gewoon Speciaal Onderwijs, het SWV ZOUT en de verwijzende basisschool, deze betaalt € 350,- per schoolweek voor een leerling.
Via deze LINK kunt u de flyer vinden met meer informatie over BUITENKANS